Ondersteuning type 2 en type 7 STOS

Net zoals dit schooljaar het geval was, zullen ook volgend schooljaar ondersteuningen van de kleine types geregistreerd moeten worden in Discimus. In dit nieuwsbericht geven wij jullie graag een overzicht van de werkafspraken. Ook vind je op deze pagina een link terug om de stand van zaken over deze ondersteuningen door te geven.

Voor type 2 blijven de ondersteuningen normaliter gecontinueerd door het ondersteuningsnetwerk. Voor type 7 STOS blijven de werkafspraken van vorig schooljaar behouden. De ondersteuning van lopende ondersteuningsvragen type 7 STOS wordt overgenomen door een ondersteuningsteam type 7 in het geval van:

  • een nieuw (gemotiveerd) verslag. Hieronder valt ook de overgang van BaO naar SO;
  • een overstap van kleuter naar lager.

In de andere gevallen wordt de ondersteuningsvraag gecontinueerd door het ondersteuningsnetwerk, tenzij de school er in samenspraak met de ouders en het CLB uitdrukkelijk voor kiest dit niet te doen. Het gaat dan meestal over complexere casussen waarbij meer typespecifieke kennis vereist is.

Om al een voorlopig zicht te hebben op het aantal continueringen, vragen we jullie om een overzicht van eventuele overgangen en jullie intenties met betrekking tot de andere ondersteuningsvragen type 2 en type 7 STOS door te geven via onze Google Form.

Dit overzicht is geen officiële registratie. Deze registratie gebeurt in Discimus, aan de hand van jullie softwarepakket. De softwarepakketten zijn normaal gezien klaargemaakt om de registratie voor volgend schooljaar door te geven. Wanneer je ervoor kiest om de ondersteuning type 2 en type 7 STOS door ons ondersteuningsnetwerk te laten continueren, geef je het instellingsnummer van BuSO Cardijnschool (132183) op voor type 2 en BuSO Sint-Franciscus (27425) voor type 7 STOS. Een overzicht van de scholen en instellingsnummers die je dient in te geven, kan je ook terugvinden in deze folder.

 Alle andere ondersteuningen continueren of niet meer hoeven aangemeld te worden. Er is voor deze ondersteuningen geen specifieke administratieve aanduiding vereist is, tenzij bij schoolverandering (verandering van instellingsnummer).

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met het zorgloket.

Accessibility Toolbar