Regionale denktank ‘van ondersteuningsnetwerk naar leersteuncentrum’

Op 31/03 vindt de eerste regionale denktank over de verzelfstandiging van de leersteuncentra plaats. Tijdens deze denktank steken vertegenwoordigers van de verschillende partners de koppen bij elkaar: schoolbesturen, directies van scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, zorgverantwoordelijken scholen gewoon onderwijs, beheerscomités ONW’s, beleidscomité ondersteuningsteams, CLB’s, ouders, welzijnspartners, coördinatoren ONW’s en ondersteuningsteams. 

Samen denken zij na over 5 thema’s: 

  • Regionale spreiding 
  • Organisatievorm 
  • Toeleiding via één spoor 
  • Leersteunraad 
  • Expertiseborging en -ontwikkeling samen met het buitengewoon onderwijs 

Op 09/06 is er een live bijeenkomst waarbij slechts één afgevaardigde per doelgroep de finale ideeën voor de regio binnenbrengt. Het uiteindelijke doel is dat Johan Eliat, de Regionale afgevaardigde, alle feedback kan meenemen tijdens de Vlaanderenbrede Denktank die opstart in het schooljaar 2022-2023. Deze denktank heeft de bedoeling om ten slotte adviezen te formuleren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar de overheid toe over de conceptnota en de verdere concretisering.

Accessibility Toolbar