Leerkrachtgericht werken met een leervraag

Leerkrachtgericht werken

Als ondersteuningsnetwerk gaan wij voor inclusie. Wij geloven dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, mits de juiste redelijke aanpassingen waar zij recht op hebben, tot leren en/of participatie in staat zijn. Het is dan ook een goede zaak dat zij zich in het gewoon onderwijs maximaal kunnen ontplooien. Voor leerkrachten en schoolteams is deze toenemende diversiteit niet altijd evident. Dit kan gevoelens teweegbrengen van machteloosheid, frustratie en onzekerheid. Net daarom vinden wij het zo belangrijk om deze leerkrachten te versterken en hen terug het gevoel te geven een impact te hebben op de situatie, zodat zij weer met vol vertrouwen voor de klas kunnen staan.

Om dit te realiseren gaan we tijdens de ondersteuning aan de slag met de leervraag van de leerkracht of het schoolteam. Door middel van deze vraag geeft de leerkracht aan wat hij/zij wilt leren, om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan. De leervraag is doel- en procesgericht en gaat samen met een langetermijndenken. De leerkracht wordt in het zoekproces bijgestaan door de ondersteuner die inzet op een activerende begeleiding.

Concreet gaan we hier al van bij de aanvraag voor ondersteuning mee aan de slag. Bij de aanmelding via de website wordt gevraagd om een leervraag op te geven. Deze vertrekt vanuit de leerkracht(en) en is vaak een aanvulling op het gemotiveerd verslag waar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in beschreven staan. Nadat de aanmelding door het zorgloket is nagekeken, zal het ankerfiguur met de leerkracht in gesprek gaan om deze leervraag nog verder te verhelderen. We noemen dit het afstemmingsgesprek. Dit overleg is het startpunt van het ondersteuningstraject en een voorwaarde om verdere ondersteuning te kunnen opstarten. Op basis van de leervraag zal het miniteam vervolgens een voorstel doen met betrekking tot welke ondersteuner de ondersteuningsvraag zal opnemen. Voor de reeds lopende ondersteuningen voorzien we een overgangsperiode waarbij het afstemmingsgesprek nog kan plaatsvinden terwijl de ondersteuning al verder loopt.

Accessibility Toolbar