Leerondersteuners

Ons team bestaat uit een 90-tal leerondersteuners. Het team is multidisciplinair en bestaat zowel uit leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, …). Daardoor is er deskundigheid rond verschillende doelgroepen (leerstoornissen, mentale beperking, gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen, taal- en spraakontwikkelingsstoornissen, … ).
De leerondersteuners zijn geselecteerd op basis van hun ervaring in het buitengewoon (GON, ION, leerlingbegeleiding…), het gewoon onderwijs of hun vooropleiding.

Miniteam

Binnen ons leersteuncentrum bedienen wij een zeer grote regio. We zijn dus ook met veel leerondersteuners. We kiezen ervoor om 1 groep te blijven, maar verdelen de leerondersteuners in acht miniteams van ongeveer 9 leerondersteuners. De leerondersteuners werden over de miniteams verdeeld op basis van continuïteit in de scholen, een evenwicht in de verschillende profielen en hun woonplaats.

Een miniteam is verantwoordelijk voor de leersteuntrajecten binnen een groep scholen en heeft mede-eigenaarschap over de verdeling van deze vragen. Het miniteam is ook een leer- en intervisiegroep waar leerondersteuners kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot ondersteuningsnoden en -behoeften, planmatig handelen etc. onderling kunnen delen.

De leerondersteuners zijn daarnaast ook allemaal lid van een ondersteuningsgroep. Deze ondersteuningsgroepen zijn gebaseerd op de inhouden van ondersteuningsvragen (bv. gedrag en emotie, lezen en spellen,…). Binnen een miniteam zijn de leerondersteuners verdeeld over deze verschillende ondersteuningsgroepen om vanuit deze multidisciplinaire basis optimaal deskundigheid te kunnen uitwisselen en optimale deskundigheid te kunnen bieden aan de scholen waar ze ondersteunen.

Ankerfiguur

Elke school binnen ons netwerk – ook scholen die geen actieve ondersteuningsvragen stellen – heeft een ankerfiguur binnen het leersteuncentrum.  Elke leerondersteuner is ankerfiguur in minimum één school. Een ankerfiguur is zowel voor de school als voor het leersteuncentrum het eerste aanspreekpunt voor die bepaalde school. Als ankerfiguur krijg je niet noodzakelijk ondersteuningsvragen vanuit de school. 

Het ankerfiguur kan zelf ondersteuningsvragen in de school opnemen maar het is perfect mogelijk dat ook andere leerondersteuners in de school komen. Dit kan te maken hebben met specifieke expertise of grootte van een school. Het is ook mogelijk dat twee leerondersteuners eenzelfde ondersteuningsvraag opvolgen, maar er is altijd één leerondersteuner verantwoordelijk als titularis van die ondersteuning.  

Het anker dient vertrouwen op te bouwen met een school en verantwoordelijkheid op te nemen voor ondersteuning binnen de school. Zij/hij heeft de nodige info over de school maar geeft ook algemene info vanuit het leersteuncentrum door aan de school. Voor de school is het belangrijk dat er vaste mensen in de school komen en dat ze duidelijk weten wie het aanspreekpunt is.

Accessibility Toolbar