Ondersteuning bij heropstart scholen

De meesten onder jullie zullen waarschijnlijk druk bezig zijn met de voorbereidingen voor wanneer de lessen weer gedeeltelijk starten op 18 mei. Ook wij bereiden ons voor zodat we jullie zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen, ook bij de volgende fase en heropstart. Graag willen we jullie informeren over hoe de ondersteuning er zal kunnen uitzien. Aangezien de richtlijnen vanuit de overheid nog steeds kunnen worden aangevuld, is onderstaand bericht onder voorbehoud van verdere concretisering. Wij houden jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen of verduidelijking aan de hand van updates op onze website.

Veilige ondersteuning

Wij engageren ons om ook in de nieuwe fase scholen, leerkrachten en leerlingen te blijven ondersteunen, bij de verschillende opdrachten: opvang, preteaching, heropstart van de lessen.  Zowel bij de organisatie van die opdrachten als bij ondersteuning is veiligheid van leerlingen en personeelsleden een belangrijk thema.  

We volgen het advies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vragen aan de scholen voor gewoon onderwijs om in hun risicoanalyses rekening te houden met het feit dat iedereen veilig moet kunnen les volgen, opgevangen worden, kunnen werken. Zo moet iedereen de veiligheidsmaatregelen (handen wassen en social distancing) kunnen toepassen, moet overleg met leerkrachten op een veilige manier en op een veilige locatie kunnen gebeuren We vragen graag aan jullie om af te wegen hoe ondersteuning best kan voorzien worden.  Indien de ondersteuning van op afstand kan geboden worden, dan moedigen we dit aan. 

Indien de aanwezigheid van de ondersteuner noodzakelijk is om de doelen te kunnen behalen, dan vragen we om via jullie risicoanalyse in te schatten of deze veilig kan gebeuren. We vragen ook om hierbij rekening te houden met het feit dat het aantal contactbubbels per ondersteuner zoveel mogelijk moet beperkt worden. Ook in één school kan een ondersteuner geen deel uitmaken van veel verschillende contactbubbels. Om de veiligheid van jullie, jullie leerlingen, leerkrachten, personeelsleden en ook onze ondersteuners maximaal te vrijwaren, zouden we wanneer jullie fysieke ondersteuning overwegen, via jullie risicoanalyse graag vernemen hoe de veiligheid op school voor ondersteuners en voor degenen met wie ondersteuners in contact komen wordt ingeschat. Dit kan door jullie inschatting/risico-analyse naar het zorgloket te sturen via onw.westbrabantbrussel@gmail.com

Indien jullie vragen hebben rond de verfijning van jullie risicoanalyses voor de ondersteuners, dan kunnen jullie zeker ook contact opnemen via hetzelfde e-mailadres.  Indien wij verdere vragen hebben rond het veilig kunnen werken van de ondersteuner, dan nemen wij graag contact op met jullie preventieadviseur (waarvan wij veronderstellen dat contactgegevens wel vermeld staan in de risicoanalyse).  

Aan de scholen voor buitengewoon onderwijs wordt gevraagd om met ondersteuners rekening te houden in hun risicoanalyse. Concreet betekent dit dat scholen voor buitengewoon onderwijs voor al hun personeelsleden, inclusief ondersteuners, bekijken welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig of aangewezen zijn naast het toepassen van de verplichte maatregelen (handhygiëne en social distancing).

Als ondersteuningsnetwerk zelf bevelen we aan dat ondersteuners het aantal scholen waar ze fysiek gaan ondersteunen, beperken. Ook het aantal contactpersonen en verschillende lokalen op de school blijven best beperkt. Het aantal scholen per ondersteuner per week leggen we nu nog niet vast. Per school zal maar één ondersteuner van ons ONW fysiek naar de school gaan, ook bij scholen waar voorheen meerdere ondersteuners kwamen. Bij heel grote scholen, met veel rechthebbende leerlingen die naar les of opvang komen, zijn uitzonderingen mogelijk na overleg met de coördinatiecel.  De ondersteuners blijven wel samenwerken en overleggen in hun miniteam.

De verschillende stappen met betrekking tot deze richtlijnen staan nog eens visueel samengevat in een stroomschema onderaan deze pagina.

Hoe kunnen ondersteuners de scholen ondersteunen?

De scholen nemen de komende periode drie taken op: organiseren van pre-teaching, organiseren van opvang, (voorbereiden van) heropstart van lessen. Ondersteuners kunnen ondersteuning bieden bij elk van deze drie taken, waarbij het inzetten op verbinding tussen leerlingen en leerkrachten/school een specifieke focus is.

Het onderwijs op afstand (pre-teaching) loopt door zoals dit de voorbije weken het geval was. Ondersteuners kunnen ondersteunen op vlak van differentiatie, planning, verbinding etc. Voor meer concrete tips en inspiratiebronnen, verwijzen we graag naar onze pagina over ondersteuning op afstand.

Wanneer de opvang wordt uitgebreid, kan het zijn dat rechthebbende leerlingen aan deze opvang zullen deelnemen. Wij kunnen hierbij ondersteuning bieden in functie van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden van de leerkracht. Deze ondersteuning moet doelgericht gebeuren. Klasgroepen overnemen of instaan voor opvang behoren bijvoorbeeld niet tot de taak van een ondersteuner.

Leerlingen voor wie de lessen herstarten, bevinden zich in een nieuwe beginsituatie. Het is belangrijk dat scholen en ondersteuners deze samen in kaart brengen en inspelen op de (nieuwe) onderwijsbehoeften van de leerling. Het kan zijn dat de leervraag van de leerkracht dezelfde is als voor corona, maar het is ook mogelijk dat er een nieuwe of gewijzigde leervraag opduikt. In samenspraak wordt er gekeken welke manier van ondersteunen aangewezen is in functie van deze leervraag.

Bij alle drie de pistes blijven we ondersteunen volgens onze opdracht en principes. De ondersteuning krijgt vorm in co-creatie, waarbij de zorgregie bij de school voor gewoon onderwijs ligt. Je kan hier mee over lezen in het nieuwsbericht over de opdracht van ondersteuners in tijden van corona.

Stroomschema

Stroomschema heropstart scholen

Accessibility Toolbar