Online bevraging ondersteuning ONW WBB: conclusies

Vorig schooljaar besliste de tweede klankbordgroep, het vanuit het ondersteuningsnetwerk georganiseerde kanaal om de stem van het gewoon onderwijs te laten klinken, om een online bevraging rond ondersteuning naar alle scholen aan het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel te sturen: een bevraging met als doel de ervaringen na 2 jaar ondersteuning in kaart te brengen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. De vragen kregen vorm aan de hand van volgende principes en opdracht van het ondersteuningsmodel:

  • Handelingsbekwamer maken
  • Co-creatie
  • Ondersteuning op maat
  • Flexibele inzet
  • Efficiënte inzet
  • Maximaal effect op de klasvloer
  • Zorgregie in de school

77 scholen, waarvan 9 secundaire scholen, hebben de bevraging ingevuld.

Zowel de bevraging als de resultaten worden gelezen vanuit het decretaal vooropgestelde doel van het ondersteuningsmodel nl. leerkrachten handelingsbekwamer maken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (in functie van hun leren en participeren).

We konden het volgende concluderen: De ervaren effecten bevinden zich vooral op leerling- en leerkrachtniveau. Beiden worden binnen alle principes als positief ervaren. 

Vanuit deze uitkomst zal onze werking blijven inzetten op deze twee niveaus, vanuit dezelfde principes. Hiernaast zullen we dit schooljaar meer inzetten op schoolniveau in functie van het behalen van het algemeen vooropgesteld doel, op school, en in samenwerking met alle partners. Daarom startten we onze ondersteuning dit schooljaar vanuit doorstartgesprekken (op schoolniveau) en vanuit de leervragen van leerkrachten en/of team.

Intern hebben we onze werking ook meer afgestemd op het delen van expertise. Vanuit onze multidisciplinair samengestelde miniteams zetten we extra in op het ondersteunen van leerkrachten in het beantwoorden van leervragen.  Zo kunnen we samen met leerkrachten het leren en participeren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen hun specifieke klascontext(en) vorm geven.

Accessibility Toolbar