Planmatig handelen

M-cirkel

De M-cirkel is een coaching-tool ontworpen om ondersteuningsvragen (en zorgvragen) oplossingsgericht te kunnen aanpakken. M staat voor maatregelen en verwijst in die zin naar
het M-decreet, maar is als tool niet alleen bruikbaar voor ondersteuners, maar evengoed voor zorgcoördinatoren of directies.  

De M-cirkel houdt rekening met leerling én leraar. De onderwijsbehoeften van die eerste staan centraal, maar het vertrekpunt is een zorg van de leraar. Waar loopt hij tegenaan?
Wat wil hij met de leerling bereiken? En hoe zorg je er samen voor dat dit lukt?

  • De volledige uitleg over de verschillende stappen van de M-cirkel kan je hier terugvinden.
  • Een gemakkelijk invuldocument uit Klasse, vind je hier.

Stappen in het planmatig traject

Afstemmingsgesprek

De ankerfiguur krijgt van het zorgloket een e-mail wanneer er in één van haar ankerscholen een nieuwe leerling werd aangemeld. In een eerste fase zal de ankerfiguur, eventueel samen met een tweede ondersteuner, de school contacteren om een afstemmingsgesprek met de leerkracht vast te leggen.

Het doel van dit gesprek is om samen met de leerkracht een concrete leervraag te formuleren, en om de beginsituatie te verhelderen met de focus op de interactie. Het werken met een leervraag streeft naar een hoge doelmatigheidsbeleving bij de leerkracht. Doordat ze zelf het eigenaarschap hebben, gaan ze weer het gevoel krijgen dat ze het wel kunnen, wel competent zijn. Het legt de focus ook meer op het proces, en minder op het snelle resultaat.

Deze leervraag is dan ook een absolute must. Wanneer de leerkracht geen concrete leervraag kan formuleren, kan de ondersteuner nog niet gaan ondersteunen op de klasvloer. De ondersteuning bestaat er dan uit om samen met de leerkracht op zoek te gaan naar de leervraag. Wanneer er een concrete leervraag is, kan er in functie daarvan gericht aan beeldvorming doen.

Beeldvorming

Tijdens de fase van de beeldvorming zal verder overleg, mogelijke observatie, mogelijks het bijwonen van een klassenraad, een eventuele kijk in het zorgdossier of een eventueel kindgesprek gepland worden om meer informatie te verzamelen en een zo ruim mogelijk beeld te vormen van de specifieke onderwijsbehoeften van de aangemelde leerling(en), maar ook van de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en het team.

Doelen concretiseren

De ondersteuner neemt contact op met de school om een overleg te plannen. In principe nodigt de school alle betrokken partijen uit, waaronder mogelijks: zorgcoördinator/leerlingbegeleider, klastitularis, andere betrokken leerkrachten, ouders, directie, externe begeleiders, … en eventueel de leerling zelf. De school stuurt het CLB ook een uitnodiging maar zij zullen niet noodzakelijk aanwezig zijn.  Ze doorliepen immers al samen met de school het HGD-traject om tot een gemotiveerd verslag of verslag te komen.

Aangezien alle betrokken partijen tijdens dit overleg samen aan tafel zitten, is dit een uitstekend moment om een aantal praktische afspraken te maken.

Evaluatie ondersteuning

Na vooraf besproken periodes worden evaluaties gepland. Deze momenten worden vastgelegd tijdens de overlegmomenten, wanneer mogelijke doelen en acties worden opgesteld en bijgesteld. 

Tijdens evaluatiemomenten zal bekeken worden of de vooropgestelde doelen bereikt zijn en of de ondersteuning kan worden verdergezet, aangepast of afgerond.

Ondersteuning is dus steeds zo lang als nodig, maar ook niet langer dan nodig. Qua intensiteit kan er bekeken worden of de ondersteuning eventueel een andere vorm kan aannemen: overleg met de leerkracht, minder ondersteuning op de klasvloer, intenser met de leerling werken,… Indien de ondersteuning stopgezet wordt en er op een ander moment in het schooljaar opnieuw nood aan ondersteuning is, kan de school opnieuw een ondersteuningsvraag indienen bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk.

Het doel van een evaluatieoverleg is de evolutie evalueren, doelen overlopen, mogelijke verdere (andere) ondersteuning bekijken en indien dit wordt beslist, (nieuwe) doelen afspreken en een datum voor de volgende vergadering vastleggen.

Accessibility Toolbar