Prioritering naar aanleiding van stijgend aantal ondersteuningsvragen

Al in het eerste trimester trokken we aan de alarmbel in verband met het stijgend aantal ondersteuningsvragen en de druk dat dit zet op de planning van de ondersteuners. Jammer genoeg is de situatie op dit moment niet verbeterd, integendeel. Mogelijks ontvingen jullie vorige week een communicatie hierover vanuit OT7 KI Woluwe. Wij sluiten ons aan bij hun oproep om samen te kijken naar prioritering, om zo een maximaal effect op de klasvloer te kunnen realiseren.

Het blijft de bedoeling tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten. We hebben de kwaliteit van onze ondersteuningen steeds vooropgesteld en dit blijft het uitgangspunt. Deze kwaliteit komt nu echter steeds meer onder druk te staan. 

Sinds schooljaar 2018-2019 houden wij de evolutie van het aantal ondersteuningsvragen bij. Onderstaande grafiek toont dat het aantal aanmeldingen elk schooljaar blijft stijgen, maar ook dat de hellingsgraad van de grafiek steeds steiler wordt. De omkadering – en dus het aantal beschikbare ondersteuningsuren – steeg niet met dezelfde verhouding. 

Ondersteuners gaan flexibel aan de slag met de gestelde ondersteuningsvragen. Dit betekent dat niet elke leerling aan dezelfde frequentie of dezelfde intensiteit ondersteund wordt. Bepalend hiervoor zijn de onderwijsbehoeften van de leerling, de leervragen van de leerkracht en de concreet geformuleerde doelstellingen. Zoals gezegd zitten pakketten van ondersteuners overvol en is het dus op dit moment niet mogelijk om bij een nieuwe aanmelding extra ruimte te creëren. Dit betekent concreet dat er bij een nieuwe aanmelding op uw school moet nagedacht worden over een verschuiving of herverdeling van de tijd die de ondersteuner op dit moment reeds aanwezig is. 

Uiteraard nemen wij elke aanmelding serieus en zijn wij ervan overtuigd dat elke ondersteuningsvraag gesteld wordt vanuit een terechte nood. Toch durven we te vragen om kritisch te kijken naar lopende trajecten; ondersteuning dient flexibel ingezet te worden en loopt zo lang als nodig maar niet langer dan nodig. 

De leerkracht doet er immers toe en is de spilfiguur binnen een krachtige leeromgeving. We vragen jullie om dan ook te kijken welke kansen er zijn om de redelijke aanpassingen uit ondersteuning in de leeromgeving te implementeren. We geloven in de kracht van leerkrachten om met de positieve effecten van de ondersteuning aan de slag te gaan. Wanneer dit het geval is, kan de ondersteuning – al dan niet tijdelijk – on hold gezet worden. De ondersteuner blijft uiteraard op de achtergrond beschikbaar. 

Trajecten die mogelijks afgerond of ‘on hold’ gezet kunnen worden, creëren ruimte binnen het pakket van de ondersteuners. Hierdoor is er weer marge om nieuwe trajecten op te starten op fase 2 en 3 van zorgcontinuüm en zo de ondersteuning in te zetten waar we de grootste meerwaarde kunnen betekenen. 

We willen dan ook benadrukken dat wij samen met jullie blijven zoeken naar oplossingen. We blijven streven naar de best mogelijke vormen van ondersteuning met de mensen en middelen die we op dit moment ter onze beschikking hebben. Binnen ondersteuning staat co-creatie en dus gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partners centraal. We hopen daarom ook te kunnen rekenen op jullie begrip en solidariteit en willen iedereen nogmaals bedanken voor het blijvend vertrouwen in onze organisatie. 

Accessibility Toolbar