Analyse bevraging: jaaraccenten

In juni 2021 kregen al onze scholen een bevraging toegestuurd. Via deze bevraging konden zij hun mening geven over de manier waarop het ondersteuningsmodel vorm krijgt binnen ons ondersteuningsnetwerk. De input ligt mee aan de basis van enkele jaaraccenten. We geven jullie deze graag mee in dit nieuwsbericht. Aan het uiteindelijke onderzoeksrapport wordt nog volop geschreven. We vermelden op onze website wanneer dit rapport klaar is. 

Inzet op flexibiliteit en intensiteit van ondersteuning 

Het ‘meer’ aan ondersteuning waar scholen naar vragen binnen een context van continue aanmeldingen, is niet voorzien in het omkaderingsmechanisme. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren niet zomaar kan verhoogd worden. Daarom is het belangrijk dat we focussen op het optimaal inzetten van de omkadering die voorhanden is. De kernboodschap hierbij is om doelgericht te werken. Wanneer we doelen stellen en deze regelmatig evalueren, kunnen we de intensiteit van de ondersteuning verfijnder aanpassen in functie van deze doelen. Het is zinvol om trajecten in de tijd af te bakenen door samen op maat tijdsmarges af te spreken waarbinnen doelen geëvalueerd worden. Door deze manier van werken, kunnen meer leerlingen ondersteuning op maat krijgen. 

Ondersteuning op leerkracht- en schoolniveau 

We merken dat de effecten van onze inzet op zorgregie en leerkrachtgericht werken het voorbije schooljaar, worden gewaardeerd. Scholen zien de overlegmomenten steeds meer als meerwaarde in functie van afstemming en doelgericht werken. Daarbij houden we rekening met de context, door bij de verdeling van scholen en ondersteuners in miniteams ook SES-indicatoren in rekening te brengen. Zo verfijnen we de inzet van de omkadering die door de overheid wordt toegekend. 

Inclusief denken 

Inclusief onderwijs begint bij de interactie tussen leerling en leerkracht. We vinden het fijn om te lezen dat leerkrachten het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan en dat leerlingen kunnen blijven aansluiten bij de klas. Dit is een positieve evolutie om op langere termijn een blijvend effect te hebben op de klasvloer, en niet enkel voor de leerling. 

Netwerkdenken 

Een ondersteuningsnetwerk is een partnerschap tussen scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst. Er is hierbij een bezorgdheid over de participatie van ouders. Ouderbetrokkenheid ligt in de eerste plaats binnen de zorgregie van de school. Ondersteuners kunnen school wel ondersteunen in het realiseren van ouderbetrokkenheid, maar gaan dit niet overnemen. 

Accessibility Toolbar