Onderzoeksrapport bevraging scholen 2020-2021

Eind juni 2021 stuurden we de scholen voor gewoon onderwijs voor het derde jaar op rij een bevraging om te peilen naar hun ervaringen met hoe ONW WBB de principes van het ondersteuningsmodel invult. We vinden het immers belangrijk om onze co-creatiepartners van het gewoon onderwijs te betrekken bij de evaluatie van de manier waarop het ondersteuningsmodel vorm krijgt binnen ons ondersteuningsnetwerk. 

In de evaluatie bevroegen we onze werkingsprincipes op zowel school-, leerkracht- als leerlingniveau. Per principe kregen de deelnemers een aantal stellingen op een schaal van 1 tot 5 (niet akkoord-akkoord) en open vragen. De bevraging werd ingevuld door 110 personen uit 83 scholen; vooral zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies. We willen hen graag bedanken voor hun deelname! 

De opvallendste bevindingen zijn: 

  • De principes worden op leerlingniveau positiever ervaren dan op schoolniveau;
  • De principes zorgregie in de school, flexibiliteit en ondersteuning op maat worden positiever ervaren dan effect op de klasvloer;
  • Het principe effect op de klasvloer wordt positiever ervaren in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs;
  • Het er is positieve samenhang tussen het aantal ondersteuningsvragen in een school enerzijds, en ondersteuning op schoolniveau en de principes co-creatie en efficiënte inzet anderzijds; 
  • Er is voor alle principes en ondersteuningsniveaus een positieve evolutie ten opzichte van schooljaar 2019-2020. 

De aanpak, volledige resultaten en de conclusies die we hieruit trekken, kan je lezen in het onderzoeksrapport.

Accessibility Toolbar