Kwaliteitsvolle ondersteuning en werkbaar werk

Zowel de gegevens die we in Diplon registreren als de beeldvorming die onze ankerondersteuners op de scholen maken, tonen aan dat de aantallen leersteunvragen ruimschoots de voorziene capaciteit overstijgen. We introduceren beleidsmaatregelen vanuit de visie op leersteun en de bepalingen die in het decreet zijn voorzien.   


Zoals bovenstaande grafiek aantoont is de voorbije 5 jaren het totale aantal leersteunvragen nagenoeg verdubbeld. En dit allemaal binnen dezelfde gesloten omkaderingsenveloppe.  

Sterker nog: door de omrekening in het nieuwe decreet van lesuren en uren naar punten, en doordat we ervoor kiezen om zowel bachelors als masters aan te stellen, kunnen we een kleiner aantal FTE dan de voorbije schooljaren aanstellen.  Dit wil zeggen: een kleiner aantal personeelsleden is verantwoordelijk voor nagenoeg dubbel zoveel leersteunvragen.  Heel concreet betekent dit dat binnen ons leersteuncentrum een voltijds werkende leerondersteuner verantwoordelijk is voor gemiddeld 20 tot 30 actieve leersteunvragen per week.  Gemiddeld 24 actieve leersteunvragen per week opvolgen en kwalitatief invullen is onhaalbaar en laat niet toe zinvolle effecten te bereiken voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams.    

Daarom zien we ons genoodzaakt om met onmiddellijke ingang volgende beleidsmaatregelen uit te rollen:  

  • * We prioriteren op nieuwe leersteunvragen (leersteunvragen waarvoor niet eerder leersteun werd geboden) en leersteunvragen die minder dan 2 jaar leersteun kregen.   

  • > Tot minstens aan de kerstvakantie voorzien we een zo kwalitatief mogelijk aanbod in functie van de doelen en leervragen die jullie hiervoor met jullie leerondersteuners bepalen. We voorzien marge tot aan de herfstvakantie om acties en doelen te bepalen bij nieuwe leersteunvragen 

  • * Leersteunvragen waarvoor de voorbije 2 schooljaren reeds leersteun was zullen geen of een uitdovend leersteunaanbod krijgen. We vragen aan scholen en leerkrachten om zelf verder te bouwen op de leersteun die de voorbije schooljaren is gegeven  

  • * We roepen op om bij de inzet van leersteun voldoende aandacht te hebben voor het streven naar effecten die op de klasvloer verder gezet kunnen worden door leerkracht en schoolteam. Alleen op die manier kunnen we voldoende ruimte houden om ook bijkomende vragen te blijven opnemen.  

  • * Er kan leersteun opgestart worden voor nieuwe aanmeldingen, op voorwaarde dat er in bestaande leersteuntrajecten ruimte gecreëerd wordt door clustering (het groeperen van leersteunvragen in functie van acties op leerkracht- of klasniveau), of door het significant verminderen in intensiteit of het on hold zetten van leersteun in lopende trajecten.  

We willen heel graag duiden dat deze beleidsmaatregelen niet voortvloeien uit personeelstekorten, die in onze regio (ook bij jullie) vaak intenser zijn dan in andere regio’s in Vlaanderen.  Er zijn nog vacatures bij ons leersteuncentrum, en we proberen zeker nog mensen aan het werven.  Maar zelfs met invulling van alle vacatures, zouden leerondersteuners vandaag nog gemiddeld 22 leersteunvragen per week, per voltijdse leerondersteuner op te volgen hebben.  Concreter: dat is gemiddeld minder dan 1 lesuur per week per leersteunvraag.  Dit blijft onvoldoende om kwalitatieve leersteun in te vullen en om effecten te bereiken in functie van leerkrachten, schoolteam en de leerling.  Een dergelijke invulling van leersteun kost ook te veel kostbare tijd aan verplaatsingen in plaats van tijd op de klasvloer.   

Deze maatregelen omvatten geen oproep tot een aanmeldingsstop.  We installeren geen wachtlijsten.  We zijn en blijven ervan overtuigd dat elke leersteunvraag die jullie stellen een legitieme vraag is, dat kwalitatieve leersteun ifv het leren en participeren van leerlingen en voor leerkrachten een grote of essentiële meerwaarde betekent.    

We stellen alleen vast dat het nieuwe model leersteun zoals voorzien door de overheid niet toelaat elke vraag tegelijkertijd op een kwalitatieve manier op te nemen, binnen een systeem van een gesloten omkaderingsenveloppe.  Daarom willen we via bovenstaande beleidsmaatregelen toch wat meer garanties bieden.  En we willen beroep doen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we dragen binnen de visie op leersteun, en op leerlingenbegeleiding: scholen samen met leersteuncentrum, centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdienst 

Jullie leerondersteuners en teamcoördinatoren zullen de komende weken inzetten op het concreet maken van deze beleidsmaatregelen in jullie scholen. 

Accessibility Toolbar