Resultaten bevraging gewoon onderwijs

We vinden het belangrijk onze co-creatiepartners van het gewoon onderwijs te betrekken bij de evaluatie van de manier waarop het ondersteuningsmodel vorm krijgt binnen ons ondersteuningsnetwerk. Dit doen we nu twee jaar op rij via een bevraging die samen werd opgesteld met een aantal vertegenwoordigers uit de scholen gewoon onderwijs in een klankbordgroep. De resultaten van deze bevraging willen we graag met jullie delen.

In de evaluatie bevroegen we onze werkingsprincipes op zowel school-, leerkracht- als leerlingniveau. Per principe kregen de deelnemers een aantal stellingen op een schaal van 1 tot 5 (niet akkoord-akkoord) en open vragen. De bevraging werd ingevuld door 67 personen uit 59 scholen; vooral zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies. We willen hen graag bedanken voor hun deelname!

Dit zijn de voornaamste conclusies:

  • Samen nadenken wordt algemeen als een meerwaarde gezien. We zien hier een groei in leerkrachtgerichte ondersteuning. Ook ondersteuning op leerlingniveau mogen we niet uit het oog verliezen, maar moet altijd gekaderd worden binnen de decretale opdracht. Rond overleg heerst er een dubbel gevoel. Het wordt door de scholen soms nog als iets ‘extra’ of als een doel op zich ervaren.
  • De waardering van ondersteuning op schoolniveau blijft stabiel (in vergelijking met de bevraging vorig schooljaar), maar blijft lager ingeschat dan ondersteuning op leerkracht- en leerlingniveau. De deelnemers ervoeren de olievlek vooral in de klas en minder in de school. Uit sommige antwoorden blijkt dat er nog handelingsverlegenheid bestaat bij scholen met betrekking tot het opnemen van de zorgregie.
  • Efficiënte inzet wordt geïnterpreteerd als ‘de juiste persoon op de juiste plaats’. Het is hier voor iedereen zoeken naar een evenwicht tussen de ondersteuner als nabije ‘allrounder’ en ondersteuning vanuit specifieke deskundigheid. De multidisciplinaire werking van het miniteam wordt hierbij als positief ervaren.

Accessibility Toolbar