Ontwerpdecreet leersteun – stand van zaken voorbereiding 

Infosessie

Op 8 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan een ontwerp van decreet over leersteun. Sindsdien werden verschillende stappen gezet in het beleidsproces op weg naar een nieuw decreet. De overheid heeft adviezen ingewonnen (bij VLOR, ouderverenigingen, …) en voert onderhandelingen met onderwijsverstrekkers en vakorganisaties. Deze processen zijn volop bezig. 

Als ondersteuningsnetwerk organiseerden wij vorig schooljaar samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen regionale denktanks binnen de regio Mechelen-Brussel. Vanuit een breed partnerschap werden verschillende opties en voorstellen geformuleerd. Deze werden meegenomen in de onderhandelingen met de overheid, die het vervolg van het beleidsproces vormgeeft. De inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2023. Om de overgang van ondersteuningsnetwerk naar leersteuncentrum te kunnen maken, worden nu besturen bevraagd naar hun bereidheid om een toekomstig leersteuncentrum mee vorm te geven. Wie ondertussen graag meeleest met de stand van zaken, kan surfen naar: 

Accessibility Toolbar