Reactie op het regeerakkoord

Vlaamse Regering

Het nieuwe regeerakkoord belooft een aantal wijzigingen die een impact zullen hebben op het onderwijs. Sommige van deze maatregelen gaan in tegen de visie op inclusie en diversiteit die wij als ondersteuningsnetwerk hanteren.

Een opvallende maatregel in het regeerakkoord is het terugdraaien van het M-decreet naar een zogenaamd ‘begeleidingsdecreet’. Dit wordt samengevat met de slagzin: “Gewoon onderwijs indien mogelijk, buitengewoon indien nodig”. Sommigen zullen opmerken dat exact dezelfde zin reeds gebruikt werd bij de invoering van het ondertussen verguisde M-decreet. De begrippen ‘mogelijk’ en ‘nodig’ blijken erg rekbaar te zijn.

Vlaanderen is met voorsprong de Europese koploper met het hoogste percentage aan leerlingen in het Buitengewoon Onderwijs. Geen enkele regio doet het slechter op vlak van inclusief onderwijs. Verder werden we vorig jaar nog op de vingers getikt door de VN omdat het M-decreet niet ambitieus genoeg was. De school de eindbeslissing laten nemen over het al dan niet inschrijven van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een grote stap terug en werkt willekeur in de hand. Inclusie zal nu weer afhangen van de goodwill van een school, terwijl het een afdwingbaar recht zou moeten zijn. De weg naar inclusief onderwijs nu terugdraaien is niet alleen een stap terug in de tijd, maar zorgt ervoor dat we verzaken aan onze morele plicht als maatschappij om personen met een beperking een volwaardige plaats te geven in onze samenleving.

Akkoord, het M-decreet had in de praktische uitvoering zeker zijn gebreken. Om inclusief onderwijs te laten werken, is er nood aan voldoende middelen voor ondersteuning en een doelgericht lange termijnplan. Beide waren de voorbije legislatuur onvoldoende aanwezig. De grootste randvoorwaarde om inclusief onderwijs te doen werken, is echter een mindshift naar diversiteitsdenken. Wanneer in het regeerakkoord staat dat het Buitengewoon Onderwijs voor veel leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats is, zegt dit meer over hoe gewone scholen (kunnen) omgaan met deze leerlingen dan over de kwaliteit van het Buitengewoon Onderwijs zelf. Door de lat voor onze inclusieve ambitie echter zo laag te leggen, zal er helaas nog veel werk aan de winkel zijn als we willen evolueren naar een inclusieve samenleving en de scholen hier in willen versterken.

Hoe dan ook blijven wij ons in co-creatie met de verschillende partners inzetten om het beste uit elke leerling te halen en de leerkrachten de handvaten te geven om vol vertrouwen voor de klas te staan. We hebben er het volste vertrouwen in dat we door onze samenwerking erg mooie dingen kunnen blijven bereiken.

Lees het volledige opiniestuk in De Standaard >>

Accessibility Toolbar