Bevraging corona 2019-2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het corona-jaar. Ook in het onderwijs hebben we de impact met z’n allen zeker gevoeld. Omdat we geïnteresseerd zijn in jullie ervaringen met ondersteuning tijdens corona, voegden we eind vorig schooljaar een corona-luik toe aan onze bevraging over het ondersteuningsmodel. De resultaten van het eerste, algemene luik deelden we jullie al mee. In dit nieuwsbericht gaan we dieper in op de resultaten van de bevraging over de corona-periode.

Resultaten

De scholen reageerden algemeen gezien positief op de bereidwilligheid van de ondersteuners om met hen in verbinding te (blijven) gaan. De ondersteuners polsten regelmatig hoe het liep en maakten contact met zowel de leerkrachten als de leerlingen. De respondenten gaven aan dat ze bij zowel het afstandsleren, de preteaching als de opvang van leerlingen vaak geen vragen stelden aan het ondersteuningsnetwerk. Eén van de redenen die de scholen vermeldden, is de hectische omschakeling tijdens deze periode. Daarnaast vroegen scholen meer initiatief van de ondersteuners en ervoeren zij een grotere nood aan leerlinggerichte ondersteuning dan anders. Bij de heropstart van de fysieke lessen was er weer een nauwere samenwerking tussen de scholen en ondersteuners. Zeker het samen inhoudelijk voorbereiden van de heropstart werd als meerwaarde gezien.

Opdracht vanuit ondersteuningsmodel

Conform de richtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bleven wij als ondersteuningsnetwerk onze opdracht tijdens de corona-periode vormgeven volgens de uitgangspunten van het ondersteuningsmodel. Belangrijk hierbij is dat het recht op ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in elke situatie van toepassing is. Deze ondersteuning krijgt vorm in co-creatie, waarbij het ondersteuningsnetwerk vraaggestuurd te werk gaat. De ondersteuning is steeds doelgericht en kan op zowel leerling-, leerkracht- als schoolniveau plaatsvinden.

Resultaten

De overeenkomsten en verschillen tussen de bovengenoemde ervaringen van de scholen enerzijds en werkingsprincipes van ondersteuningsnetwerk anderzijds tonen aan hoe cruciaal het is om goed af te stemmen. Dit is zeker het geval bij sterk veranderende situaties zoals de corona-periode.

Klik hier voor de uitgebreidere resultaten >>

Accessibility Toolbar