Opstart en warme overdacht

Opstart ondersteuningen

In een eerder nieuwsbericht haalden we de opstarttermijnen al eens aan. Bij het begin van het schooljaar zal de ondersteuning van de gekende ondersteuningsvragen opgestart worden binnen de 5 schooldagen na de start van het schooljaar. Deze opstart bestaat doorgaans uit een afstemmingsgesprek om de leervragen in de nieuwe context in kaart te brengen, samen met de netwerkpartners. Om deze termijn zeker te kunnen respecteren en vlot op te starten, zullen de ondersteuners al een moment met jullie prikken voor dit overleg. Tijdens dit overleg kunnen de school, de ondersteuner en het CLB de lijst met aangemelde ondersteuningsvragen overlopen:  

  • Welke leerlingen zitten nog op school?  
  • Voor wie is er ondersteuning nodig in de nieuwe context?  
  • Wat zijn de ‘algemenere’ (leer)vragen? 

Als leersteuncentrum werken we vanaf het schooljaar 2023-2024 structureel samen met het specifieke leersteuncentrum 467. In dit samenwerkingsverband staan zij in voor de ondersteuningsvragen van leerlingen type 4 (neuro-motorische beperking), type 6 (visuele beperking) en type 7 (auditieve beperking of STOS). Om ons goed te kunnen voorbereiden op volgend schooljaar willen we graag zicht krijgen op het totaal aantal ondersteuningsvragen type 2, 4, 6 of 7. Dit maakt dat we onze personeelspuzzel zo goed mogelijk kunnen leggen om een vlotte opstart te garanderen. Daarom vroegen we de scholen om deze ondersteuningsvragen via een Forms door te geven. We willen iedereen bedanken die deze bevraging heeft ingevuld.

Warme overdracht

Daarnaast zijn er ook leerlingen die einde kleuterschool de overstap maken naar de lagere school, leerlingen die naar het secundair overstappen, de overstap naar hoger onderwijs of werkveld, schoolverandering in de loop van het schooljaar. Dit kan zijn in een andere school/werkplek waardoor de ondersteuning niet meer tot hetzelfde miniteam of zelfs niet meer tot ons netwerk gaat behoren. Vanuit onze rol als verbinder en procescoördinator willen we voor onze leerlingen inzetten op een warme overdracht bij deze scharniermomenten. De regie om deze warme overdracht te realiseren, ligt bij de afscheidnemende school. In het decreet Leersteun is het de afscheidnemende school die de nieuwe school op de hoogte brengt van het bestaan en de inhoud van een IAC-verslag of GC-verslag (art. Informatiedoorstroom). 

De school organiseert voor leerlingen bij scharniermomenten mogelijks al overleg waarbij de ondersteuner kan aansluiten. Is dat niet het geval, kan de ondersteuner de school inspireren over de meerwaarde om in overleg te gaan met de nieuwe school, zoco, leerlingbegeleider, leerling, ouders etc. Tijdens dergelijk overleg kan de ondersteuner info uit de ondersteuning binnenbrengen: welke redelijke aanpassingen zijn uitgebouwd, wat werkt wel, wat heeft geen of weinig effect? De afspraak is dat we deze informatie mondeling toelichten en geen schriftelijke neerslag maken om door te geven. 

Ook wanneer een leerling ons ondersteuningsnetwerk verlaat, kan er aan warme overdracht gedaan worden. Hier gelden dezelfde principes: de afscheidnemende school is verantwoordelijk voor de coördinatie van en de afstemming met de partners die betrokken zijn of aanvullende vormen van ondersteuning die aan de leerling worden geboden. 

Accessibility Toolbar